Praktijk voor Kind en Intelligentie

Omdat u vragen heeft over het leervermogen van uw kind

de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk voor Kind en Intelligentie

1 september 2009 (laatst geactualiseerd)

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt onder “u” verstaan de opdrachtgever en/of het kind. Alleen de ouder(s) en/of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind kunnen opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer is Loes Koekkoek, Praktijk voor Kind en Intelligentie. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht
Alles wat wordt besproken tussen u en opdrachtnemer is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of het kind dat inmiddels de meerderjarige leeftijd heeft bereikt wordt aan niemand informatie verstrekt.

Rapportage en dossier
Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de advisering zo goed mogelijk te laten verlopen.
U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die naar redelijkheid en billijkheid van opdrachtnemer kan worden verwacht. Als de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er van de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De eventuele aansprakelijkheidstelling voor geleden schade dient te geschieden binnen één maand na afronding van de opdracht respectievelijk binnen één maand na factuurdatum.

Betalingsvoorwaarden

Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is reclamatie niet meer mogelijk. Opdrachtnemer werkt met algemene betalingsvoorwaarden die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die door het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen, worden gehanteerd. Deze zijn als volgt:


  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  2. Alle door de opdrachtnemer gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de factuur. De opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien door de opdrachtgever aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de opdrachtnemer een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
  4. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. De opdrachtnemer is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijker en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

Opdrachtnemer hanteert de navolgende aanvullende voorwaarden

Indien u onverhoopt een afspraak moet afzeggen, dan zijn daar voor u geen kosten aan verbonden. U dient dan echter wel uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien dit niet gebeurt wordt ongeacht de reden € 60,- in rekening gebracht.


De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden de (zorg)verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij de opdrachtgever zelf.